สายตรงผู้อำนวยการ

ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
 

        รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดิน สำหรับงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู Download > งานวิเคราะห์งบประมาณ

11 ตุลาคม 2560


 

        แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) สามารถดาวน์โหลดได้โดยเลือกเมนู Download > งานติดตามและประเมินผล

05 ตุลาคม 2560


 

        คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง "แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" สามารถดาวน์โหลดได้โดยเลือกเมนู Download > ประกาศ/คำสั่ง

04 ตุลาคม 2560


 

        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง "แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" สามารถดาวน์โหลดได้โดยเลือกเมนู Download > ประกาศ/คำสั่ง

04 ตุลาคม 2560


 

        แจ้งหน่วยงาน ตามที่กองนโยบายและแผน ได้จัดทำบันทึก เรื่อง การส่งแผนการจัดกิจกรรมรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดกิจกรรม ส่งมายังกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ใกล้จะถึงระยะเวลาดังกล่าว จึงใคร่ขอให้หน่วยงานเร่งจัดทำ และส่งมายังกองนโยบายและแผนเพื่อที่จะได้ตรวจสอบความถูกต้องต่อไป

03 ตุลาคม 2560


Plan Application
เอกสาร/แบบฟอร์ม

2018-01-04     แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) หน่วยงานจัดการศึกษา
2018-01-04     แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริการ
2017-04-24     คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
2017-04-22     รหัสประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
2016-04-21     แบบฟอร์มจุดเน้นการพัฒนาหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ทบทวนปี พ.ศ.2560 สำหรับหน่วยงานสนับสนุนหน่วยงานจัดการศึกษา
2016-04-21     แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติม ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
แบบฟอร์มแยกตามหน่วยงาน
2017-12-26     แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสาร "รายงานประจำปี" ประจำปีการศึกษา 2560" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เพิ่มเติม)
2017-09-11     แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสาร "สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2016-04-21     แบบฟอร์มทบทวนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) ปี พ.ศ. 2560

2017-10-11     รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดิน สำหรับงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2017-08-31     แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก "สรุปแผนความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
2017-08-31     แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)
2017-08-31     แนวทางการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
2017-08-29     ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2017-08-29     เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มแยกตามหน่วยงาน

2017-10-20     แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2017-10-05     แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
2017-10-04     แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรม (งบกองทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2017-09-28     แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2017-09-28     แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2017-09-28     แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มแยกตามหน่วยงาน

2018-04-06     รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2017-09-20     แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2016-06-03     ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) (ที่มา : สำนักงานงบประมาณ)
2016-06-03     ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : สำนักงานงบประมาณ)
2016-06-03     เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2559 (ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
2016-05-16     นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
2016-04-21     คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ที่มา :(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
2016-04-21     ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ที่มา :(สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558)
2017-08-31     ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ที่มา :(สำนักงบประมาณ สิงหาคม 2559)


CONTACT US
     กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
     80 ม.9 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านดู่
     อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5377-6035,0-5377-6000
     โทรสาร 0-5377-6035
     E-mail: planning.crru@gmail.com
     Website : plan.crru.ac.th

STATICS
ThaiCreate.Com Tutorials
วันนี้ 2
เดือนนีั 485
ปีนี้ 2,919
   
   

© 2016 POLICY AND PLANNING DIVISION CRRU. : ALL RIGHTS RESERVED