งานวิเคราะห์นโบบายและแผน

2018-01-04     แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริการ
2018-01-04     แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) หน่วยงานจัดการศึกษา
2017-04-22     รหัสประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
2017-04-24     คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
2016-04-21     แบบฟอร์มรายงานการติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2016-04-21     แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ระหว่างปี พ.ศ. 2557 -2558
2016-04-21     แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติม ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2016-04-21     แบบฟอร์มจุดเน้นการพัฒนาหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ทบทวนปี พ.ศ.2560 สำหรับหน่วยงานสนับสนุนหน่วยงานจัดการศึกษา


CONTACT US
     กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
     80 ม.9 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านดู่
     อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5377-6035,0-5377-6000
     โทรสาร 0-5377-6035
     E-mail: planning.crru@gmail.com
     Website : plan.crru.ac.th

STATICS
ThaiCreate.Com Tutorials
วันนี้ 19
เดือนนีั 544
ปีนี้ 5,682
   
   

© 2016 POLICY AND PLANNING DIVISION CRRU. : ALL RIGHTS RESERVED