งานวิเคราะห์งบประมาณ

2018-10-10     รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2018-06-11     จุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-06-11     ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561
2018-06-11     แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2018-06-11     คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2018-06-04     บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2017-10-11     รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดิน สำหรับงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2017-08-31     แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก "สรุปแผนความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
2017-08-31     แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)
2017-08-31     แนวทางการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
2017-08-29     ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2017-08-29     เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2017-06-14     คู่มือการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2017-06-07     แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2017-06-07     คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2016-10-27     แบบเสนองบประมาณโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (MS-Word) (Update 27/10/59)
2016-10-21     แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2016-10-20     แบบเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แตกตัวคูณ (แบบ ขส.61-5)
2016-10-20     แบบเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ขส.61-3)
2017-02-02     รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดิน สำหรับงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (Update 02/02/60)
2016-08-19     บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ1 สำนักงบประมาณ สิงหาคม 2559
2016-06-22     คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2016-06-22     แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2017-02-01     แนวทางการจัดทำรายละเอียดโครงการ-กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2016-06-22     เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์
2016-04-21     แบบฟอร์มข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2016-04-21     รหัสเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


CONTACT US
     กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
     80 ม.9 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านดู่
     อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5377-6035,0-5377-6000
     โทรสาร 0-5377-6035
     E-mail: planning.crru@gmail.com
     Website : plan.crru.ac.th

STATICS
ThaiCreate.Com Tutorials
วันนี้ 2
เดือนนีั 290
ปีนี้ 2,808
   
   

© 2016 POLICY AND PLANNING DIVISION CRRU. : ALL RIGHTS RESERVED