การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง และกำหนดจุดเน้นการพัฒนา

4 พฤษภาคม 2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9