การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

12 มิถุนายน 2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9

POLICY AND PLANNING DIVISION CRRU