กองนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ CRRU E-Budgeting (สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน) วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

28 มิถุนายน 2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9

POLICY AND PLANNING DIVISION CRRU