การประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (16 มกราคม 25622561)

       การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำโดย นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ และคณะ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมสัมนาเพื่อทบทวนและวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ตามพระราโชบายด้านการผลิตและพัฒนาครู ณ อาคารหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผนเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการดำเนินงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 10230 อาคารเรียนรวม 102 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลและการมอบรางวัลแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถในรัชกาลที่ 9 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 10 ส.ค.2561 ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร.

       การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3 และจัดทำแผนการดำเนินงานในไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของบุคลากรกองนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (10 สิงหาคม 2561)

       การประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชการที่ 10 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ CRRU E-Budgeting (สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน) วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง และกำหนดจุดเน้นการพัฒนา

       เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรม "ป๋าเวณี ปีใหม่เมือง ราชภัฏเจียงฮาย" ประจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมชี้แจงโครงการที่เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทางและเป้าหมายสำคัญ ของการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในอนาคต (พ.ศ. 2561 – 2564) วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม Conference 2 โรงแรม เอ-สตาร์ ภูแล วัลเลย์ เชียงราย

       เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กองนโยบายและแผน ได้เข้าร่วม "วันราชภัฏ" ประจำปี 2561 พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผอ.นิตยา ยืนยง ในโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ นางสาวทัศนีย์ ชัยสุภาพ ในโอกาสได้รับรางวัลราชภัฏสดุดี สาขาผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนดีเด่น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนและบริหารงบประมาณของกองนโยบายและแผน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดและการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจำปี 2560 ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (01/11/60)

       พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิการบดี และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานระหว่างอธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

       การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการดำเนินงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดทำแผนกิจกรรมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 45 รูป เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบรอบ 44 ปี ณ ถนนด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมงานมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณฯ ปี 2560 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นราชภัฎเชียงรายประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีตานหาแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2560 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. กองนโยบายและแผนเข้าร่วมรับฟังการเสนอแสดงวิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติที่สนองตอบต่อหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และเวลา10.00 น. ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อพบปะและมอบนโยบายการทำงานแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมระดมสมอง เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมงาน "ประชารัฐร่วมใจกำจัดวัชพืชฟื้นฟูแหล่งน้ำ" ณ หนองบัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ครั้งที่ 2/2560

       กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วม งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการรองรับงบประมาณแบบบูรณาการ และการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือด้านการปฏิบัติงานนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมงานวันราชภัฏ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ณ โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

       ประชุมบุคลากร กองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ร้องเพลงชาติ เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม และเพลงสรรเสริญพระบารมี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์ อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเชียงราย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559 ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สรุปผล Re-profile" มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง"

       การประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธี “ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

       การประชุมการจัดทำ Re-Profile และการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบรอบ 43 ปี

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณาจารย์และบุคลากร ของสำนักวิชาการท่องเที่ยว วาระพิเศษเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมและโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ

       ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้กับวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ที่ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่2/2559

       การประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2559

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

       กองนโยบายและแผน ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ เนื่องด้วยโอกาสได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

       กองนโยบายและแผนได้เข้าร่วม “พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2559 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย

       การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2559

       การประชุมพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการขอตั้งครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       การประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2559

       การประชุมหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อพิจารณาประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

       การประชุมคณบดี เพื่อพิจารณาประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

       กองนโยบายและแผน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย Work - Integrated Learning : WIL ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

       การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อพิจารณาประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

       ขอแสดงความยินดีกับ คุณผ่องศรี ธนกุลพรรณ ในการเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมพบปะบุคลากรกองนโยบายและแผน และประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

       ประชุมจัดทำ(ร่าง)โครงการ-กิจกรรมและตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

       ประชุมวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน

       งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2559

       ศึกษาดูงาน ณ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

       ประชุมบุคลากร กองนโยบายและแผน

       ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำจุดเน้นความเป็นเลิศ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

       ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำจุดเน้นความเป็นเลิศ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

       วันราชภัฏ

       ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558)

       ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 กลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558)

       ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

       ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

       ศึกษาดูงาน ณ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

       เข้าร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

       เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี 2558 ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัย

       ประชุมบุคลากร กองนโยบายและแผน

       เข้าร่วมงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง


CONTACT US
     กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
     80 ม.9 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านดู่
     อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5377-6035,0-5377-6000
     โทรสาร 0-5377-6035
     E-mail: planning.crru@gmail.com
     Website : plan.crru.ac.th

STATICS
ThaiCreate.Com Tutorials
วันนี้ 2
เดือนนีั 290
ปีนี้ 2,808
   
   

© 2016 POLICY AND PLANNING DIVISION CRRU. : ALL RIGHTS RESERVED