เอกสารกองนโยบายและแผน

ปี พ.ศ. 2558

    คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

ปี พ.ศ. 2556

    บริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
    คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

ปี พ.ศ. 2555

    คู่มือการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555
    คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555
    บริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
    คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555

ปี พ.ศ. 2554

    การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2554
    คู่มือการประกันคุณภาพ ประจำปีกาศึกษา 2554
    คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2554
    คู่มือการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554
    คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554

ปี พ.ศ. 2553

    การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2553
    คู่มือการประกันคุณภาพ ประรจำปีการศึกษา 2553

ปี พ.ศ. 2552

    การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2552
    คู่มือการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2552

 

 CONTACT US
     กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
     80 ม.9 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านดู่
     อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
     โทรศัพท์ 0-5377-6035,0-5377-6000
     โทรสาร 0-5377-6035
     E-mail: planning.crru@gmail.com
     Website : plan.crru.ac.th

STATICS
ThaiCreate.Com Tutorials
วันนี้ 2
เดือนนีั 290
ปีนี้ 2,808
   
   

© 2016 POLICY AND PLANNING DIVISION CRRU. : ALL RIGHTS RESERVED